LOB Groenewald

Loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB)

Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière.
Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB.
Middelbare scholen besteden hier aandacht aan.
 

Wat is LOB?

 

Op de middelbare school krijgen leerlingen informatie over en begeleiding bij keuzes voor hun verdere loopbaan. Scholen noemen dit LOB. LOB staat voor loopbaanorie╠łntatie en -begeleiding. Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met wie ze hierover praten. In onderstaand filmpje wordt LOB in het vmbo uitgelegd:

 

Wat leer je?

Bij LOB leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in het tweede of derde jaar bij de keuze voor een profiel. Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding. Belangrijke doelen van LOB zijn:

  • de leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen
  • de leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier

Loopbaancompetenties

 

Elke leerling bekijkt aan de hand van loopbaancompetenties wat hij kan en wil en hoe dit omgezet kan worden in een beroep of opleiding. Met behulp van de vijf loopbaancompetenties kunnen leerlingen keuzes maken en zelf hun loopbaan sturen. De vijf loopbaancompetenties zijn: 

  • kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 
  • motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom? 
  • werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom? 
  • loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 
  • netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? 

Loopbaandossier

In een loopbaandossier beschrijft een leerling wat hij of zij heeft gedaan om te weten te komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn. LOB wordt verplicht in de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Ook op havo en vwo is LOB een belangrijk onderdeel van de oriëntatie op studie- en beroepskeuze.

De rol van ouders

Hoe scholen LOB invullen is afhankelijk van het eigen visie en beleid van de school. Scholen kunnen ouders betrekken bij LOB door: 

  • informatie over LOB te geven 
  • ouders in te zetten bij voorlichting aan leerlingen  
  • ouders tips te geven voor gesprekken thuis over LOB  

Programma van Toetsing en Afsluiting

Zodra LOB een verplicht onderdeel is van het examenprogramma neemt de school LOB op in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin staat hoe zij met de leerlingen gaat werken aan LOB, wat daarvan het eindresultaat is en op welke wijze LOB wordt afgesloten. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk zoals een presentatie over de toekomstplannen tijdens een ouderavond, een posterpresentatie, een filmpje of een eindgesprek.